main.yml 31 Bytes
Newer Older
1 2
---
- import_tasks: zotero.yml