dropdown.js.map 24 KB
Newer Older
Jonas Heinrich's avatar
Jonas Heinrich committed
1
{"version":3,"sources":["../src/dropdown.js"],"names":["Dropdown","$","Popper","Error","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","DATA_API_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","fn","ESCAPE_KEYCODE","SPACE_KEYCODE","TAB_KEYCODE","ARROW_UP_KEYCODE","ARROW_DOWN_KEYCODE","RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH","REGEXP_KEYDOWN","RegExp","Event","HIDE","HIDDEN","SHOW","SHOWN","CLICK","CLICK_DATA_API","KEYDOWN_DATA_API","KEYUP_DATA_API","ClassName","DISABLED","DROPUP","MENURIGHT","MENULEFT","Selector","DATA_TOGGLE","FORM_CHILD","MENU","NAVBAR_NAV","VISIBLE_ITEMS","AttachmentMap","TOP","TOPEND","BOTTOM","BOTTOMEND","Default","placement","offset","flip","DefaultType","element","config","_element","_popper","_config","_getConfig","_menu","_getMenuElement","_inNavbar","_detectNavbar","_addEventListeners","toggle","disabled","hasClass","parent","_getParentFromElement","isActive","_clearMenus","relatedTarget","showEvent","trigger","isDefaultPrevented","_getPopperConfig","document","documentElement","closest","length","children","on","noop","focus","setAttribute","toggleClass","dispose","removeData","off","destroy","update","scheduleUpdate","event","preventDefault","stopPropagation","elementData","data","undefined","toUpperCase","extend","constructor","Util","typeCheckConfig","find","_getPlacement","$parentDropdown","popperConfig","modifiers","enabled","applyStyle","_jQueryInterface","each","which","type","toggles","makeArray","i","context","dropdownMenu","test","target","tagName","contains","hideEvent","removeClass","selector","getSelectorFromElement","parentNode","_dataApiKeydownHandler","items","get","index","indexOf","call","e","Constructor","noConflict","jQuery"],"mappings":";;;;;;AAKA;;;;;;;AAOA,IAAMA,WAAY,UAACC,CAAD,EAAO;;AAEvB;;;;AAIA,MAAI,OAAOC,MAAP,KAAkB,WAAtB,EAAmC;AACjC,UAAM,IAAIC,KAAJ,CAAU,8DAAV,CAAN;AACD;;AAED;;;;;;AAMA,MAAMC,OAA2B,UAAjC;AACA,MAAMC,UAA2B,YAAjC;AACA,MAAMC,WAA2B,aAAjC;AACA,MAAMC,kBAA+BD,QAArC;AACA,MAAME,eAA2B,WAAjC;AACA,MAAMC,qBAA2BR,EAAES,EAAF,CAAKN,IAAL,CAAjC;AACA,MAAMO,iBAA2B,EAAjC,CAtBuB,CAsBa;AACpC,MAAMC,gBAA2B,EAAjC,CAvBuB,CAuBa;AACpC,MAAMC,cAA2B,CAAjC,CAxBuB,CAwBY;AACnC,MAAMC,mBAA2B,EAAjC,CAzBuB,CAyBa;AACpC,MAAMC,qBAA2B,EAAjC,CA1BuB,CA0Ba;AACpC,MAAMC,2BAA2B,CAAjC,CA3BuB,CA2BY;AACnC,MAAMC,iBAA2B,IAAIC,MAAJ,CAAcJ,gBAAd,SAAkCC,kBAAlC,SAAwDJ,cAAxD,CAAjC;;AAEA,MAAMQ,QAAQ;AACZC,mBAA0Bb,SADd;AAEZc,uBAA4Bd,SAFhB;AAGZe,mBAA0Bf,SAHd;AAIZgB,qBAA2BhB,SAJf;AAKZiB,qBAA2BjB,SALf;AAMZkB,8BAA2BlB,SAA3B,GAAuCC,YAN3B;AAOZkB,kCAA6BnB,SAA7B,GAAyCC,YAP7B;AAQZmB,8BAA2BpB,SAA3B,GAAuCC;AAR3B,GAAd;;AAWA,MAAMoB,YAAY;AAChBC,cAAY,UADI;AAEhBP,UAAY,MAFI;AAGhBQ,YAAY,QAHI;AAIhBC,eAAY,qBAJI;AAKhBC,cAAY;AALI,GAAlB;;AAQA,MAAMC,WAAW;AACfC,iBAAgB,0BADD;AAEfC,gBAAgB,gBAFD;AAGfC,UAAgB,gBAHD;AAIfC,gBAAgB,aAJD;AAKfC,mBAAgB;AALD,GAAjB;;AAQA,MAAMC,gBAAgB;AACpBC,SAAY,WADQ;AAEpBC,YAAY,SAFQ;AAGpBC,YAAY,cAHQ;AAIpBC,eAAY;AAJQ,GAAtB;;AAOA,MAAMC,UAAU;AACdC,eAAcN,cAAcG,MADd;AAEdI,YAAc,CAFA;AAGdC,UAAc;AAHA,GAAhB;;AAMA,MAAMC,cAAc;AAClBH,eAAc,QADI;AAElBC,YAAc,iBAFI;AAGlBC,UAAc;;AAIhB;;;;;;AAPoB,GAApB;AAtEuB,MAmFjB/C,QAnFiB;AAqFrB,sBAAYiD,OAAZ,EAAqBC,MAArB,EAA6B;AAAA;;AAC3B,WAAKC,QAAL,GAAiBF,OAAjB;AACA,WAAKG,OAAL,GAAiB,IAAjB;AACA,WAAKC,OAAL,GAAiB,KAAKC,UAAL,CAAgBJ,MAAhB,CAAjB;AACA,WAAKK,KAAL,GAAiB,KAAKC,eAAL,EAAjB;AACA,WAAKC,SAAL,GAAiB,KAAKC,aAAL,EAAjB;;AAEA,WAAKC,kBAAL;AACD;;AAGD;;AAcA;;AA9GqB,uBAgHrBC,MAhHqB,qBAgHZ;AACP,UAAI,KAAKT,QAAL,CAAcU,QAAd,IAA0B5D,EAAE,KAAKkD,QAAP,EAAiBW,QAAjB,CAA0BlC,UAAUC,QAApC,CAA9B,EAA6E;AAC3E;AACD;;AAED,UAAMkC,SAAW/D,SAASgE,qBAAT,CAA+B,KAAKb,QAApC,CAAjB;AACA,UAAMc,WAAWhE,EAAE,KAAKsD,KAAP,EAAcO,QAAd,CAAuBlC,UAAUN,IAAjC,CAAjB;;AAEAtB,eAASkE,WAAT;;AAEA,UAAID,QAAJ,EAAc;AACZ;AACD;;AAED,UAAME,gBAAgB;AACpBA,uBAAgB,KAAKhB;AADD,OAAtB;AAGA,UAAMiB,YAAYnE,EAAEkB,KAAF,CAAQA,MAAMG,IAAd,EAAoB6C,aAApB,CAAlB;;AAEAlE,QAAE8D,MAAF,EAAUM,OAAV,CAAkBD,SAAlB;;AAEA,UAAIA,UAAUE,kBAAV,EAAJ,EAAoC;AAClC;AACD;;AAED,UAAIrB,UAAU,KAAKE,QAAnB;AACA;AACA,UAAIlD,EAAE8D,MAAF,EAAUD,QAAV,CAAmBlC,UAAUE,MAA7B,CAAJ,EAA0C;AACxC,YAAI7B,EAAE,KAAKsD,KAAP,EAAcO,QAAd,CAAuBlC,UAAUI,QAAjC,KAA8C/B,EAAE,KAAKsD,KAAP,EAAcO,QAAd,CAAuBlC,UAAUG,SAAjC,CAAlD,EAA+F;AAC7FkB,oBAAUc,MAAV;AACD;AACF;AACD,WAAKX,OAAL,GAAe,IAAIlD,MAAJ,CAAW+C,OAAX,EAAoB,KAAKM,KAAzB,EAAgC,KAAKgB,gBAAL,EAAhC,CAAf;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,UAAI,kBAAkBC,SAASC,eAA3B,IACD,CAACxE,EAAE8D,MAAF,EAAUW,OAAV,CAAkBzC,SAASI,UAA3B,EAAuCsC,MAD3C,EACmD;AACjD1E,UAAE,MAAF,EAAU2E,QAAV,GAAqBC,EAArB,CAAwB,WAAxB,EAAqC,IAArC,EAA2C5E,EAAE6E,IAA7C;AACD;;AAED,WAAK3B,QAAL,CAAc4B,KAAd;AACA,WAAK5B,QAAL,CAAc6B,YAAd,CAA2B,eAA3B,EAA4C,IAA5C;;AAEA/E,QAAE,KAAKsD,KAAP,EAAc0B,WAAd,CAA0BrD,UAAUN,IAApC;AACArB,QAAE8D,MAAF,EACGkB,WADH,CACerD,UAAUN,IADzB,EAEG+C,OAFH,CAEWpE,EAAEkB,KAAF,CAAQA,MAAMI,KAAd,EAAqB4C,aAArB,CAFX;AAGD,KAlKoB;;AAAA,uBAoKrBe,OApKqB,sBAoKX;AACRjF,QAAEkF,UAAF,CAAa,KAAKhC,QAAlB,EAA4B7C,QAA5B;AACAL,QAAE,KAAKkD,QAAP,EAAiBiC,GAAjB,CAAqB7E,SAArB;AACA,WAAK4C,QAAL,GAAgB,IAAhB;AACA,WAAKI,KAAL,GAAa,IAAb;AACA,UAAI,KAAKH,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;AACzB,aAAKA,OAAL,CAAaiC,OAAb;AACD;AACD,WAAKjC,OAAL,GAAe,IAAf;AACD,KA7KoB;;AAAA,uBA+KrBkC,MA/KqB,qBA+KZ;AACP,WAAK7B,SAAL,GAAiB,KAAKC,aAAL,EAAjB;AACA,UAAI,KAAKN,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;AACzB,aAAKA,OAAL,CAAamC,cAAb;AACD;AACF,KApLoB;;AAsLrB;;AAtLqB,uBAwLrB5B,kBAxLqB,iCAwLA;AAAA;;AACnB1D,QAAE,KAAKkD,QAAP,EAAiB0B,EAAjB,CAAoB1D,MAAMK,KAA1B,EAAiC,UAACgE,KAAD,EAAW;AAC1CA,cAAMC,cAAN;AACAD,cAAME,eAAN;AACA,cAAK9B,MAAL;AACD,OAJD;AAKD,KA9LoB;;AAAA,uBAgMrBN,UAhMqB,uBAgMVJ,MAhMU,EAgMF;AACjB,UAAMyC,cAAc1F,EAAE,KAAKkD,QAAP,EAAiByC,IAAjB,EAApB;AACA,UAAID,YAAY9C,SAAZ,KAA0BgD,SAA9B,EAAyC;AACvCF,oBAAY9C,SAAZ,GAAwBN,cAAcoD,YAAY9C,SAAZ,CAAsBiD,WAAtB,EAAd,CAAxB;AACD;;AAED5C,eAASjD,EAAE8F,MAAF,CACP,EADO,EAEP,KAAKC,WAAL,CAAiBpD,OAFV,EAGP3C,EAAE,KAAKkD,QAAP,EAAiByC,IAAjB,EAHO,EAIP1C,MAJO,CAAT;;AAOA+C,WAAKC,eAAL,CACE9F,IADF,EAEE8C,MAFF,EAGE,KAAK8C,WAAL,CAAiBhD,WAHnB;;AAMA,aAAOE,MAAP;AACD,KApNoB;;AAAA,uBAsNrBM,eAtNqB,8BAsNH;AAChB,UAAI,CAAC,KAAKD,KAAV,EAAiB;AACf,YAAMQ,SAAS/D,SAASgE,qBAAT,CAA+B,KAAKb,QAApC,CAAf;AACA,aAAKI,KAAL,GAAatD,EAAE8D,MAAF,EAAUoC,IAAV,CAAelE,SAASG,IAAxB,EAA8B,CAA9B,CAAb;AACD;AACD,aAAO,KAAKmB,KAAZ;AACD,KA5NoB;;AAAA,uBA8NrB6C,aA9NqB,4BA8NL;AACd,UAAMC,kBAAkBpG,EAAE,KAAKkD,QAAP,EAAiBY,MAAjB,EAAxB;AACA,UAAIlB,YAAY,KAAKQ,OAAL,CAAaR,SAA7B;;AAEA;AACA,UAAIwD,gBAAgBvC,QAAhB,CAAyBlC,UAAUE,MAAnC,KAA8C,KAAKuB,OAAL,CAAaR,SAAb,KAA2BN,cAAcC,GAA3F,EAAgG;AAC9FK,oBAAYN,cAAcC,GAA1B;AACA,YAAIvC,EAAE,KAAKsD,KAAP,EAAcO,QAAd,CAAuBlC,UAAUG,SAAjC,CAAJ,EAAiD;AAC/Cc,sBAAYN,cAAcE,MAA1B;AACD;AACF,OALD,MAKO,IAAIxC,EAAE,KAAKsD,KAAP,EAAcO,QAAd,CAAuBlC,UAAUG,SAAjC,CAAJ,EAAiD;AACtDc,oBAAYN,cAAcI,SAA1B;AACD;AACD,aAAOE,SAAP;AACD,KA5OoB;;AAAA,uBA8OrBa,aA9OqB,4BA8OL;AACd,aAAOzD,EAAE,KAAKkD,QAAP,EAAiBuB,OAAjB,CAAyB,SAAzB,EAAoCC,MAApC,GAA6C,CAApD;AACD,KAhPoB;;AAAA,uBAkPrBJ,gBAlPqB,+BAkPF;AACjB,UAAM+B,eAAe;AACnBzD,mBAAY,KAAKuD,aAAL,EADO;AAEnBG,mBAAY;AACVzD,kBAAS;AACPA,oBAAS,KAAKO,OAAL,CAAaP;AADf,WADC;AAIVC,gBAAO;AACLyD,qBAAU,KAAKnD,OAAL,CAAaN;AADlB;AAJG;;AAUd;AAZqB,OAArB,CAaA,IAAI,KAAKU,SAAT,EAAoB;AAClB6C,qBAAaC,SAAb,CAAuBE,UAAvB,GAAoC;AAClCD,mBAAS,CAAC,KAAK/C;AADmB,SAApC;AAGD;AACD,aAAO6C,YAAP;AACD,KAtQoB;;AAwQrB;;AAxQqB,aA0QdI,gBA1Qc,6BA0QGxD,MA1QH,EA0QW;AAC9B,aAAO,KAAKyD,IAAL,CAAU,YAAY;AAC3B,YAAIf,OAAO3F,EAAE,IAAF,EAAQ2F,IAAR,CAAatF,QAAb,CAAX;AACA,YAAM+C,UAAU,QAAOH,MAAP,yCAAOA,MAAP,OAAkB,QAAlB,GAA6BA,MAA7B,GAAsC,IAAtD;;AAEA,YAAI,CAAC0C,IAAL,EAAW;AACTA,iBAAO,IAAI5F,QAAJ,CAAa,IAAb,EAAmBqD,OAAnB,CAAP;AACApD,YAAE,IAAF,EAAQ2F,IAAR,CAAatF,QAAb,EAAuBsF,IAAvB;AACD;;AAED,YAAI,OAAO1C,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;AAC9B,cAAI0C,KAAK1C,MAAL,MAAiB2C,SAArB,EAAgC;AAC9B,kBAAM,IAAI1F,KAAJ,uBAA8B+C,MAA9B,OAAN;AACD;AACD0C,eAAK1C,MAAL;AACD;AACF,OAfM,CAAP;AAgBD,KA3RoB;;AAAA,aA6RdgB,WA7Rc,wBA6RFsB,KA7RE,EA6RK;AACxB,UAAIA,UAAUA,MAAMoB,KAAN,KAAgB5F,wBAAhB,IACZwE,MAAMqB,IAAN,KAAe,OAAf,IAA0BrB,MAAMoB,KAAN,KAAgB/F,WADxC,CAAJ,EAC0D;AACxD;AACD;;AAED,UAAMiG,UAAU7G,EAAE8G,SAAF,CAAY9G,EAAEgC,SAASC,WAAX,CAAZ,CAAhB;AACA,WAAK,IAAI8E,IAAI,CAAb,EAAgBA,IAAIF,QAAQnC,MAA5B,EAAoCqC,GAApC,EAAyC;AACvC,YAAMjD,SAAgB/D,SAASgE,qBAAT,CAA+B8C,QAAQE,CAAR,CAA/B,CAAtB;AACA,YAAMC,UAAgBhH,EAAE6G,QAAQE,CAAR,CAAF,EAAcpB,IAAd,CAAmBtF,QAAnB,CAAtB;AACA,YAAM6D,gBAAgB;AACpBA,yBAAgB2C,QAAQE,CAAR;AADI,SAAtB;;AAIA,YAAI,CAACC,OAAL,EAAc;AACZ;AACD;;AAED,YAAMC,eAAeD,QAAQ1D,KAA7B;AACA,YAAI,CAACtD,EAAE8D,MAAF,EAAUD,QAAV,CAAmBlC,UAAUN,IAA7B,CAAL,EAAyC;AACvC;AACD;;AAED,YAAIkE,UAAUA,MAAMqB,IAAN,KAAe,OAAf,IACV,kBAAkBM,IAAlB,CAAuB3B,MAAM4B,MAAN,CAAaC,OAApC,CADU,IACsC7B,MAAMqB,IAAN,KAAe,OAAf,IAA0BrB,MAAMoB,KAAN,KAAgB/F,WAD1F,KAEGZ,EAAEqH,QAAF,CAAWvD,MAAX,EAAmByB,MAAM4B,MAAzB,CAFP,EAEyC;AACvC;AACD;;AAED,YAAMG,YAAYtH,EAAEkB,KAAF,CAAQA,MAAMC,IAAd,EAAoB+C,aAApB,CAAlB;AACAlE,UAAE8D,MAAF,EAAUM,OAAV,CAAkBkD,SAAlB;AACA,YAAIA,UAAUjD,kBAAV,EAAJ,EAAoC;AAClC;AACD;;AAED;AACA;AACA,YAAI,kBAAkBE,SAASC,eAA/B,EAAgD;AAC9CxE,YAAE,MAAF,EAAU2E,QAAV,GAAqBQ,GAArB,CAAyB,WAAzB,EAAsC,IAAtC,EAA4CnF,EAAE6E,IAA9C;AACD;;AAEDgC,gBAAQE,CAAR,EAAWhC,YAAX,CAAwB,eAAxB,EAAyC,OAAzC;;AAEA/E,UAAEiH,YAAF,EAAgBM,WAAhB,CAA4B5F,UAAUN,IAAtC;AACArB,UAAE8D,MAAF,EACGyD,WADH,CACe5F,UAAUN,IADzB,EAEG+C,OAFH,CAEWpE,EAAEkB,KAAF,CAAQA,MAAME,MAAd,EAAsB8C,aAAtB,CAFX;AAGD;AACF,KA7UoB;;AAAA,aA+UdH,qBA/Uc,kCA+UQf,OA/UR,EA+UiB;AACpC,UAAIc,eAAJ;AACA,UAAM0D,WAAWxB,KAAKyB,sBAAL,CAA4BzE,OAA5B,CAAjB;;AAEA,UAAIwE,QAAJ,EAAc;AACZ1D,iBAAS9D,EAAEwH,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAT;AACD;;AAED,aAAO1D,UAAUd,QAAQ0E,UAAzB;AACD,KAxVoB;;AAAA,aA0VdC,sBA1Vc,mCA0VSpC,KA1VT,EA0VgB;AACnC,UAAI,CAACvE,eAAekG,IAAf,CAAoB3B,MAAMoB,KAA1B,CAAD,IAAqC,UAAUO,IAAV,CAAe3B,MAAM4B,MAAN,CAAaC,OAA5B,KAAwC7B,MAAMoB,KAAN,KAAgBhG,aAA7F,IACD,kBAAkBuG,IAAlB,CAAuB3B,MAAM4B,MAAN,CAAaC,OAApC,CADH,EACiD;AAC/C;AACD;;AAED7B,YAAMC,cAAN;AACAD,YAAME,eAAN;;AAEA,UAAI,KAAK7B,QAAL,IAAiB5D,EAAE,IAAF,EAAQ6D,QAAR,CAAiBlC,UAAUC,QAA3B,CAArB,EAA2D;AACzD;AACD;;AAED,UAAMkC,SAAW/D,SAASgE,qBAAT,CAA+B,IAA/B,CAAjB;AACA,UAAMC,WAAWhE,EAAE8D,MAAF,EAAUD,QAAV,CAAmBlC,UAAUN,IAA7B,CAAjB;;AAEA,UAAI,CAAC2C,QAAD,KAAcuB,MAAMoB,KAAN,KAAgBjG,cAAhB,IAAkC6E,MAAMoB,KAAN,KAAgBhG,aAAhE,KACCqD,aAAauB,MAAMoB,KAAN,KAAgBjG,cAAhB,IAAkC6E,MAAMoB,KAAN,KAAgBhG,aAA/D,CADL,EACoF;;AAElF,YAAI4E,MAAMoB,KAAN,KAAgBjG,cAApB,EAAoC;AAClC,cAAMiD,SAAS3D,EAAE8D,MAAF,EAAUoC,IAAV,CAAelE,SAASC,WAAxB,EAAqC,CAArC,CAAf;AACAjC,YAAE2D,MAAF,EAAUS,OAAV,CAAkB,OAAlB;AACD;;AAEDpE,UAAE,IAAF,EAAQoE,OAAR,CAAgB,OAAhB;AACA;AACD;;AAED,UAAMwD,QAAQ5H,EAAE8D,MAAF,EAAUoC,IAAV,CAAelE,SAASK,aAAxB,EAAuCwF,GAAvC,EAAd;;AAEA,UAAI,CAACD,MAAMlD,MAAX,EAAmB;AACjB;AACD;;AAED,UAAIoD,QAAQF,MAAMG,OAAN,CAAcxC,MAAM4B,MAApB,CAAZ;;AAEA,UAAI5B,MAAMoB,KAAN,KAAgB9F,gBAAhB,IAAoCiH,QAAQ,CAAhD,EAAmD;AAAE;AACnDA;AACD;;AAED,UAAIvC,MAAMoB,KAAN,KAAgB7F,kBAAhB,IAAsCgH,QAAQF,MAAMlD,MAAN,GAAe,CAAjE,EAAoE;AAAE;AACpEoD;AACD;;AAED,UAAIA,QAAQ,CAAZ,EAAe;AACbA,gBAAQ,CAAR;AACD;;AAEDF,YAAME,KAAN,EAAahD,KAAb;AACD,KA3YoB;;AAAA;AAAA;AAAA,0BAkGA;AACnB,eAAO1E,OAAP;AACD;AApGoB;AAAA;AAAA,0BAsGA;AACnB,eAAOuC,OAAP;AACD;AAxGoB;AAAA;AAAA,0BA0GI;AACvB,eAAOI,WAAP;AACD;AA5GoB;;AAAA;AAAA;;AAgZvB;;;;;;AAMA/C,IAAEuE,QAAF,EACGK,EADH,CACM1D,MAAMO,gBADZ,EAC8BO,SAASC,WADvC,EACqDlC,SAAS4H,sBAD9D,EAEG/C,EAFH,CAEM1D,MAAMO,gBAFZ,EAE8BO,SAASG,IAFvC,EAE6CpC,SAAS4H,sBAFtD,EAGG/C,EAHH,CAGS1D,MAAMM,cAHf,SAGiCN,MAAMQ,cAHvC,EAGyD3B,SAASkE,WAHlE,EAIGW,EAJH,CAIM1D,MAAMM,cAJZ,EAI4BQ,SAASC,WAJrC,EAIkD,UAAUsD,KAAV,EAAiB;AAC/DA,UAAMC,cAAN;AACAD,UAAME,eAAN;AACA1F,aAAS0G,gBAAT,CAA0BuB,IAA1B,CAA+BhI,EAAE,IAAF,CAA/B,EAAwC,QAAxC;AACD,GARH,EASG4E,EATH,CASM1D,MAAMM,cATZ,EAS4BQ,SAASE,UATrC,EASiD,UAAC+F,CAAD,EAAO;AACpDA,MAAExC,eAAF;AACD,GAXH;;AAcA;;;;;;AAMAzF,IAAES,EAAF,CAAKN,IAAL,IAAyBJ,SAAS0G,gBAAlC;AACAzG,IAAES,EAAF,CAAKN,IAAL,EAAW+H,WAAX,GAAyBnI,QAAzB;AACAC,IAAES,EAAF,CAAKN,IAAL,EAAWgI,UAAX,GAAyB,YAAY;AACnCnI,MAAES,EAAF,CAAKN,IAAL,IAAaK,kBAAb;AACA,WAAOT,SAAS0G,gBAAhB;AACD,GAHD;;AAKA,SAAO1G,QAAP;AAED,CAnbgB,CAmbdqI,MAnbc,CAAjB,C,CAZA","file":"dropdown.js","sourcesContent":["/* global Popper */\n\nimport Util from './util'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta): dropdown.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Dropdown = (($) => {\n\n /**\n  * Check for Popper dependency\n  * Popper - https://popper.js.org\n  */\n if (typeof Popper === 'undefined') {\n  throw new Error('Bootstrap dropdown require Popper.js (https://popper.js.org)')\n }\n\n /**\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  * Constants\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  */\n\n const NAME           = 'dropdown'\n const VERSION         = '4.0.0-beta'\n const DATA_KEY         = 'bs.dropdown'\n const EVENT_KEY        = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY       = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT    = $.fn[NAME]\n const ESCAPE_KEYCODE      = 27 // KeyboardEvent.which value for Escape (Esc) key\n const SPACE_KEYCODE      = 32 // KeyboardEvent.which value for space key\n const TAB_KEYCODE       = 9 // KeyboardEvent.which value for tab key\n const ARROW_UP_KEYCODE     = 38 // KeyboardEvent.which value for up arrow key\n const ARROW_DOWN_KEYCODE    = 40 // KeyboardEvent.which value for down arrow key\n const RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH = 3 // MouseEvent.which value for the right button (assuming a right-handed mouse)\n const REGEXP_KEYDOWN      = new RegExp(`${ARROW_UP_KEYCODE}|${ARROW_DOWN_KEYCODE}|${ESCAPE_KEYCODE}`)\n\n const Event = {\n  HIDE       : `hide${EVENT_KEY}`,\n  HIDDEN      : `hidden${EVENT_KEY}`,\n  SHOW       : `show${EVENT_KEY}`,\n  SHOWN      : `shown${EVENT_KEY}`,\n  CLICK      : `click${EVENT_KEY}`,\n  CLICK_DATA_API  : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n  KEYDOWN_DATA_API : `keydown${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n  KEYUP_DATA_API  : `keyup${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n  DISABLED : 'disabled',\n  SHOW   : 'show',\n  DROPUP  : 'dropup',\n  MENURIGHT : 'dropdown-menu-right',\n  MENULEFT : 'dropdown-menu-left'\n }\n\n const Selector = {\n  DATA_TOGGLE  : '[data-toggle=\"dropdown\"]',\n  FORM_CHILD  : '.dropdown form',\n  MENU     : '.dropdown-menu',\n  NAVBAR_NAV  : '.navbar-nav',\n  VISIBLE_ITEMS : '.dropdown-menu .dropdown-item:not(.disabled)'\n }\n\n const AttachmentMap = {\n  TOP    : 'top-start',\n  TOPEND  : 'top-end',\n  BOTTOM  : 'bottom-start',\n  BOTTOMEND : 'bottom-end'\n }\n\n const Default = {\n  placement  : AttachmentMap.BOTTOM,\n  offset   : 0,\n  flip    : true\n }\n\n const DefaultType = {\n  placement  : 'string',\n  offset   : '(number|string)',\n  flip    : 'boolean'\n }\n\n\n /**\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  * Class Definition\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  */\n\n class Dropdown {\n\n  constructor(element, config) {\n   this._element = element\n   this._popper  = null\n   this._config  = this._getConfig(config)\n   this._menu   = this._getMenuElement()\n   this._inNavbar = this._detectNavbar()\n\n   this._addEventListeners()\n  }\n\n\n  // getters\n\n  static get VERSION() {\n   return VERSION\n  }\n\n  static get Default() {\n   return Default\n  }\n\n  static get DefaultType() {\n   return DefaultType\n  }\n\n  // public\n\n  toggle() {\n   if (this._element.disabled || $(this._element).hasClass(ClassName.DISABLED)) {\n    return\n   }\n\n   const parent  = Dropdown._getParentFromElement(this._element)\n   const isActive = $(this._menu).hasClass(ClassName.SHOW)\n\n   Dropdown._clearMenus()\n\n   if (isActive) {\n    return\n   }\n\n   const relatedTarget = {\n    relatedTarget : this._element\n   }\n   const showEvent = $.Event(Event.SHOW, relatedTarget)\n\n   $(parent).trigger(showEvent)\n\n   if (showEvent.isDefaultPrevented()) {\n    return\n   }\n\n   let element = this._element\n   // for dropup with alignment we use the parent as popper container\n   if ($(parent).hasClass(ClassName.DROPUP)) {\n    if ($(this._menu).hasClass(ClassName.MENULEFT) || $(this._menu).hasClass(ClassName.MENURIGHT)) {\n     element = parent\n    }\n   }\n   this._popper = new Popper(element, this._menu, this._getPopperConfig())\n\n   // if this is a touch-enabled device we add extra\n   // empty mouseover listeners to the body's immediate children;\n   // only needed because of broken event delegation on iOS\n   // https://www.quirksmode.org/blog/archives/2014/02/mouse_event_bub.html\n   if ('ontouchstart' in document.documentElement &&\n     !$(parent).closest(Selector.NAVBAR_NAV).length) {\n    $('body').children().on('mouseover', null, $.noop)\n   }\n\n   this._element.focus()\n   this._element.setAttribute('aria-expanded', true)\n\n   $(this._menu).toggleClass(ClassName.SHOW)\n   $(parent)\n    .toggleClass(ClassName.SHOW)\n    .trigger($.Event(Event.SHOWN, relatedTarget))\n  }\n\n  dispose() {\n   $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n   $(this._element).off(EVENT_KEY)\n   this._element = null\n   this._menu = null\n   if (this._popper !== null) {\n    this._popper.destroy()\n   }\n   this._popper = null\n  }\n\n  update() {\n   this._inNavbar = this._detectNavbar()\n   if (this._popper !== null) {\n    this._popper.scheduleUpdate()\n   }\n  }\n\n  // private\n\n  _addEventListeners() {\n   $(this._element).on(Event.CLICK, (event) => {\n    event.preventDefault()\n    event.stopPropagation()\n    this.toggle()\n   })\n  }\n\n  _getConfig(config) {\n   const elementData = $(this._element).data()\n   if (elementData.placement !== undefined) {\n    elementData.placement = AttachmentMap[elementData.placement.toUpperCase()]\n   }\n\n   config = $.extend(\n    {},\n    this.constructor.Default,\n    $(this._element).data(),\n    config\n   )\n\n   Util.typeCheckConfig(\n    NAME,\n    config,\n    this.constructor.DefaultType\n   )\n\n   return config\n  }\n\n  _getMenuElement() {\n   if (!this._menu) {\n    const parent = Dropdown._getParentFromElement(this._element)\n    this._menu = $(parent).find(Selector.MENU)[0]\n   }\n   return this._menu\n  }\n\n  _getPlacement() {\n   const $parentDropdown = $(this._element).parent()\n   let placement = this._config.placement\n\n   // Handle dropup\n   if ($parentDropdown.hasClass(ClassName.DROPUP) || this._config.placement === AttachmentMap.TOP) {\n    placement = AttachmentMap.TOP\n    if ($(this._menu).hasClass(ClassName.MENURIGHT)) {\n     placement = AttachmentMap.TOPEND\n    }\n   } else if ($(this._menu).hasClass(ClassName.MENURIGHT)) {\n    placement = AttachmentMap.BOTTOMEND\n   }\n   return placement\n  }\n\n  _detectNavbar() {\n   return $(this._element).closest('.navbar').length > 0\n  }\n\n  _getPopperConfig() {\n   const popperConfig = {\n    placement : this._getPlacement(),\n    modifiers : {\n     offset : {\n      offset : this._config.offset\n     },\n     flip : {\n      enabled : this._config.flip\n     }\n    }\n   }\n\n   // Disable Popper.js for Dropdown in Navbar\n   if (this._inNavbar) {\n    popperConfig.modifiers.applyStyle = {\n     enabled: !this._inNavbar\n    }\n   }\n   return popperConfig\n  }\n\n  // static\n\n  static _jQueryInterface(config) {\n   return this.each(function () {\n    let data = $(this).data(DATA_KEY)\n    const _config = typeof config === 'object' ? config : null\n\n    if (!data) {\n     data = new Dropdown(this, _config)\n     $(this).data(DATA_KEY, data)\n    }\n\n    if (typeof config === 'string') {\n     if (data[config] === undefined) {\n      throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n     }\n     data[config]()\n    }\n   })\n  }\n\n  static _clearMenus(event) {\n   if (event && (event.which === RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH ||\n    event.type === 'keyup' && event.which !== TAB_KEYCODE)) {\n    return\n   }\n\n   const toggles = $.makeArray($(Selector.DATA_TOGGLE))\n   for (let i = 0; i < toggles.length; i++) {\n    const parent    = Dropdown._getParentFromElement(toggles[i])\n    const context    = $(toggles[i]).data(DATA_KEY)\n    const relatedTarget = {\n     relatedTarget : toggles[i]\n    }\n\n    if (!context) {\n     continue\n    }\n\n    const dropdownMenu = context._menu\n    if (!$(parent).hasClass(ClassName.SHOW)) {\n     continue\n    }\n\n    if (event && (event.type === 'click' &&\n      /input|textarea/i.test(event.target.tagName) || event.type === 'keyup' && event.which === TAB_KEYCODE)\n      && $.contains(parent, event.target)) {\n     continue\n    }\n\n    const hideEvent = $.Event(Event.HIDE, relatedTarget)\n    $(parent).trigger(hideEvent)\n    if (hideEvent.isDefaultPrevented()) {\n     continue\n    }\n\n    // if this is a touch-enabled device we remove the extra\n    // empty mouseover listeners we added for iOS support\n    if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n     $('body').children().off('mouseover', null, $.noop)\n    }\n\n    toggles[i].setAttribute('aria-expanded', 'false')\n\n    $(dropdownMenu).removeClass(ClassName.SHOW)\n    $(parent)\n     .removeClass(ClassName.SHOW)\n     .trigger($.Event(Event.HIDDEN, relatedTarget))\n   }\n  }\n\n  static _getParentFromElement(element) {\n   let parent\n   const selector = Util.getSelectorFromElement(element)\n\n   if (selector) {\n    parent = $(selector)[0]\n   }\n\n   return parent || element.parentNode\n  }\n\n  static _dataApiKeydownHandler(event) {\n   if (!REGEXP_KEYDOWN.test(event.which) || /button/i.test(event.target.tagName) && event.which === SPACE_KEYCODE ||\n     /input|textarea/i.test(event.target.tagName)) {\n    return\n   }\n\n   event.preventDefault()\n   event.stopPropagation()\n\n   if (this.disabled || $(this).hasClass(ClassName.DISABLED)) {\n    return\n   }\n\n   const parent  = Dropdown._getParentFromElement(this)\n   const isActive = $(parent).hasClass(ClassName.SHOW)\n\n   if (!isActive && (event.which !== ESCAPE_KEYCODE || event.which !== SPACE_KEYCODE) ||\n      isActive && (event.which === ESCAPE_KEYCODE || event.which === SPACE_KEYCODE)) {\n\n    if (event.which === ESCAPE_KEYCODE) {\n     const toggle = $(parent).find(Selector.DATA_TOGGLE)[0]\n     $(toggle).trigger('focus')\n    }\n\n    $(this).trigger('click')\n    return\n   }\n\n   const items = $(parent).find(Selector.VISIBLE_ITEMS).get()\n\n   if (!items.length) {\n    return\n   }\n\n   let index = items.indexOf(event.target)\n\n   if (event.which === ARROW_UP_KEYCODE && index > 0) { // up\n    index--\n   }\n\n   if (event.which === ARROW_DOWN_KEYCODE && index < items.length - 1) { // down\n    index++\n   }\n\n   if (index < 0) {\n    index = 0\n   }\n\n   items[index].focus()\n  }\n\n }\n\n\n /**\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  * Data Api implementation\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  */\n\n $(document)\n  .on(Event.KEYDOWN_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, Dropdown._dataApiKeydownHandler)\n  .on(Event.KEYDOWN_DATA_API, Selector.MENU, Dropdown._dataApiKeydownHandler)\n  .on(`${Event.CLICK_DATA_API} ${Event.KEYUP_DATA_API}`, Dropdown._clearMenus)\n  .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, function (event) {\n   event.preventDefault()\n   event.stopPropagation()\n   Dropdown._jQueryInterface.call($(this), 'toggle')\n  })\n  .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.FORM_CHILD, (e) => {\n   e.stopPropagation()\n  })\n\n\n /**\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  * jQuery\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  */\n\n $.fn[NAME]       = Dropdown._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Dropdown\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n  $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n  return Dropdown._jQueryInterface\n }\n\n return Dropdown\n\n})(jQuery)\n\nexport default Dropdown\n"]}