popover.js.map 8.97 KB
Newer Older
Jonas Heinrich's avatar
Jonas Heinrich committed
1
{"version":3,"sources":["../src/popover.js"],"names":["Popover","$","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","fn","CLASS_PREFIX","BSCLS_PREFIX_REGEX","RegExp","Default","extend","Tooltip","placement","trigger","content","template","DefaultType","ClassName","FADE","SHOW","Selector","TITLE","CONTENT","Event","HIDE","HIDDEN","SHOWN","INSERTED","CLICK","FOCUSIN","FOCUSOUT","MOUSEENTER","MOUSELEAVE","isWithContent","getTitle","_getContent","addAttachmentClass","attachment","getTipElement","addClass","tip","config","setContent","$tip","setElementContent","find","removeClass","element","getAttribute","call","_cleanTipClass","tabClass","attr","match","length","join","_jQueryInterface","each","data","_config","test","undefined","Error","Constructor","noConflict","jQuery"],"mappings":";;;;;;;;;;AAGA;;;;;;;AAOA,IAAMA,UAAW,UAACC,CAAD,EAAO;;AAGtB;;;;;;AAMA,MAAMC,OAAsB,SAA5B;AACA,MAAMC,UAAsB,YAA5B;AACA,MAAMC,WAAsB,YAA5B;AACA,MAAMC,kBAA0BD,QAAhC;AACA,MAAME,qBAAsBL,EAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,CAA5B;AACA,MAAMM,eAAsB,YAA5B;AACA,MAAMC,qBAAsB,IAAIC,MAAJ,aAAqBF,YAArB,WAAyC,GAAzC,CAA5B;;AAEA,MAAMG,UAAUV,EAAEW,MAAF,CAAS,EAAT,EAAaC,QAAQF,OAArB,EAA8B;AAC5CG,eAAY,OADgC;AAE5CC,aAAY,OAFgC;AAG5CC,aAAY,EAHgC;AAI5CC,cAAY,yCACA,2BADA,GAEA,kCAFA,GAGA;AAPgC,GAA9B,CAAhB;;AAUA,MAAMC,cAAcjB,EAAEW,MAAF,CAAS,EAAT,EAAaC,QAAQK,WAArB,EAAkC;AACpDF,aAAU;AAD0C,GAAlC,CAApB;;AAIA,MAAMG,YAAY;AAChBC,UAAO,MADS;AAEhBC,UAAO;AAFS,GAAlB;;AAKA,MAAMC,WAAW;AACfC,WAAU,iBADK;AAEfC,aAAU;AAFK,GAAjB;;AAKA,MAAMC,QAAQ;AACZC,mBAAoBrB,SADR;AAEZsB,uBAAsBtB,SAFV;AAGZgB,mBAAoBhB,SAHR;AAIZuB,qBAAqBvB,SAJT;AAKZwB,2BAAwBxB,SALZ;AAMZyB,qBAAqBzB,SANT;AAOZ0B,yBAAuB1B,SAPX;AAQZ2B,2BAAwB3B,SARZ;AASZ4B,+BAA0B5B,SATd;AAUZ6B,+BAA0B7B;;AAI5B;;;;;;AAdc,GAAd;AAzCsB,MA6DhBL,OA7DgB;AAAA;;AAAA;AAAA;;AAAA;AAAA;;AA+FpB;;AA/FoB,sBAiGpBmC,aAjGoB,4BAiGJ;AACd,aAAO,KAAKC,QAAL,MAAmB,KAAKC,WAAL,EAA1B;AACD,KAnGmB;;AAAA,sBAqGpBC,kBArGoB,+BAqGDC,UArGC,EAqGW;AAC7BtC,QAAE,KAAKuC,aAAL,EAAF,EAAwBC,QAAxB,CAAoCjC,YAApC,SAAoD+B,UAApD;AACD,KAvGmB;;AAAA,sBAyGpBC,aAzGoB,4BAyGJ;AACd,aAAO,KAAKE,GAAL,GAAW,KAAKA,GAAL,IAAYzC,EAAE,KAAK0C,MAAL,CAAY1B,QAAd,EAAwB,CAAxB,CAA9B;AACD,KA3GmB;;AAAA,sBA6GpB2B,UA7GoB,yBA6GP;AACX,UAAMC,OAAO5C,EAAE,KAAKuC,aAAL,EAAF,CAAb;;AAEA;AACA,WAAKM,iBAAL,CAAuBD,KAAKE,IAAL,CAAUzB,SAASC,KAAnB,CAAvB,EAAkD,KAAKa,QAAL,EAAlD;AACA,WAAKU,iBAAL,CAAuBD,KAAKE,IAAL,CAAUzB,SAASE,OAAnB,CAAvB,EAAoD,KAAKa,WAAL,EAApD;;AAEAQ,WAAKG,WAAL,CAAoB7B,UAAUC,IAA9B,SAAsCD,UAAUE,IAAhD;AACD,KArHmB;;AAuHpB;;AAvHoB,sBAyHpBgB,WAzHoB,0BAyHN;AACZ,aAAO,KAAKY,OAAL,CAAaC,YAAb,CAA0B,cAA1B,MACD,OAAO,KAAKP,MAAL,CAAY3B,OAAnB,KAA+B,UAA/B,GACE,KAAK2B,MAAL,CAAY3B,OAAZ,CAAoBmC,IAApB,CAAyB,KAAKF,OAA9B,CADF,GAEE,KAAKN,MAAL,CAAY3B,OAHb,CAAP;AAID,KA9HmB;;AAAA,sBAgIpBoC,cAhIoB,6BAgIH;AACf,UAAMP,OAAO5C,EAAE,KAAKuC,aAAL,EAAF,CAAb;AACA,UAAMa,WAAWR,KAAKS,IAAL,CAAU,OAAV,EAAmBC,KAAnB,CAAyB9C,kBAAzB,CAAjB;AACA,UAAI4C,aAAa,IAAb,IAAqBA,SAASG,MAAT,GAAkB,CAA3C,EAA8C;AAC5CX,aAAKG,WAAL,CAAiBK,SAASI,IAAT,CAAc,EAAd,CAAjB;AACD;AACF,KAtImB;;AAyIpB;;AAzIoB,YA2IbC,gBA3Ia,6BA2IIf,MA3IJ,EA2IY;AAC9B,aAAO,KAAKgB,IAAL,CAAU,YAAY;AAC3B,YAAIC,OAAY3D,EAAE,IAAF,EAAQ2D,IAAR,CAAaxD,QAAb,CAAhB;AACA,YAAMyD,UAAU,QAAOlB,MAAP,yCAAOA,MAAP,OAAkB,QAAlB,GAA6BA,MAA7B,GAAsC,IAAtD;;AAEA,YAAI,CAACiB,IAAD,IAAS,eAAeE,IAAf,CAAoBnB,MAApB,CAAb,EAA0C;AACxC;AACD;;AAED,YAAI,CAACiB,IAAL,EAAW;AACTA,iBAAO,IAAI5D,OAAJ,CAAY,IAAZ,EAAkB6D,OAAlB,CAAP;AACA5D,YAAE,IAAF,EAAQ2D,IAAR,CAAaxD,QAAb,EAAuBwD,IAAvB;AACD;;AAED,YAAI,OAAOjB,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;AAC9B,cAAIiB,KAAKjB,MAAL,MAAiBoB,SAArB,EAAgC;AAC9B,kBAAM,IAAIC,KAAJ,uBAA8BrB,MAA9B,OAAN;AACD;AACDiB,eAAKjB,MAAL;AACD;AACF,OAnBM,CAAP;AAoBD,KAhKmB;;AAAA;AAAA;;;AAgEpB;;AAhEoB,0BAkEC;AACnB,eAAOxC,OAAP;AACD;AApEmB;AAAA;AAAA,0BAsEC;AACnB,eAAOQ,OAAP;AACD;AAxEmB;AAAA;AAAA,0BA0EF;AAChB,eAAOT,IAAP;AACD;AA5EmB;AAAA;AAAA,0BA8EE;AACpB,eAAOE,QAAP;AACD;AAhFmB;AAAA;AAAA,0BAkFD;AACjB,eAAOqB,KAAP;AACD;AApFmB;AAAA;AAAA,0BAsFG;AACrB,eAAOpB,SAAP;AACD;AAxFmB;AAAA;AAAA,0BA0FK;AACvB,eAAOa,WAAP;AACD;AA5FmB;;AAAA;AAAA,IA6DAL,OA7DA;;AAoKtB;;;;;;AAMAZ,IAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,IAAyBF,QAAQ0D,gBAAjC;AACAzD,IAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,EAAW+D,WAAX,GAAyBjE,OAAzB;AACAC,IAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,EAAWgE,UAAX,GAAyB,YAAY;AACnCjE,MAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,IAAaI,kBAAb;AACA,WAAON,QAAQ0D,gBAAf;AACD,GAHD;;AAKA,SAAO1D,OAAP;AAED,CAnLe,CAmLbmE,MAnLa,CAAhB","file":"popover.js","sourcesContent":["import Tooltip from './tooltip'\n\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-beta): popover.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Popover = (($) => {\n\n\n /**\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  * Constants\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  */\n\n const NAME        = 'popover'\n const VERSION       = '4.0.0-beta'\n const DATA_KEY      = 'bs.popover'\n const EVENT_KEY      = `.${DATA_KEY}`\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const CLASS_PREFIX    = 'bs-popover'\n const BSCLS_PREFIX_REGEX = new RegExp(`(^|\\\\s)${CLASS_PREFIX}\\\\S+`, 'g')\n\n const Default = $.extend({}, Tooltip.Default, {\n  placement : 'right',\n  trigger  : 'click',\n  content  : '',\n  template : '<div class=\"popover\" role=\"tooltip\">'\n       + '<div class=\"arrow\"></div>'\n       + '<h3 class=\"popover-header\"></h3>'\n       + '<div class=\"popover-body\"></div></div>'\n })\n\n const DefaultType = $.extend({}, Tooltip.DefaultType, {\n  content : '(string|element|function)'\n })\n\n const ClassName = {\n  FADE : 'fade',\n  SHOW : 'show'\n }\n\n const Selector = {\n  TITLE  : '.popover-header',\n  CONTENT : '.popover-body'\n }\n\n const Event = {\n  HIDE    : `hide${EVENT_KEY}`,\n  HIDDEN   : `hidden${EVENT_KEY}`,\n  SHOW    : `show${EVENT_KEY}`,\n  SHOWN   : `shown${EVENT_KEY}`,\n  INSERTED  : `inserted${EVENT_KEY}`,\n  CLICK   : `click${EVENT_KEY}`,\n  FOCUSIN  : `focusin${EVENT_KEY}`,\n  FOCUSOUT  : `focusout${EVENT_KEY}`,\n  MOUSEENTER : `mouseenter${EVENT_KEY}`,\n  MOUSELEAVE : `mouseleave${EVENT_KEY}`\n }\n\n\n /**\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  * Class Definition\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  */\n\n class Popover extends Tooltip {\n\n\n  // getters\n\n  static get VERSION() {\n   return VERSION\n  }\n\n  static get Default() {\n   return Default\n  }\n\n  static get NAME() {\n   return NAME\n  }\n\n  static get DATA_KEY() {\n   return DATA_KEY\n  }\n\n  static get Event() {\n   return Event\n  }\n\n  static get EVENT_KEY() {\n   return EVENT_KEY\n  }\n\n  static get DefaultType() {\n   return DefaultType\n  }\n\n\n  // overrides\n\n  isWithContent() {\n   return this.getTitle() || this._getContent()\n  }\n\n  addAttachmentClass(attachment) {\n   $(this.getTipElement()).addClass(`${CLASS_PREFIX}-${attachment}`)\n  }\n\n  getTipElement() {\n   return this.tip = this.tip || $(this.config.template)[0]\n  }\n\n  setContent() {\n   const $tip = $(this.getTipElement())\n\n   // we use append for html objects to maintain js events\n   this.setElementContent($tip.find(Selector.TITLE), this.getTitle())\n   this.setElementContent($tip.find(Selector.CONTENT), this._getContent())\n\n   $tip.removeClass(`${ClassName.FADE} ${ClassName.SHOW}`)\n  }\n\n  // private\n\n  _getContent() {\n   return this.element.getAttribute('data-content')\n    || (typeof this.config.content === 'function' ?\n       this.config.content.call(this.element) :\n       this.config.content)\n  }\n\n  _cleanTipClass() {\n   const $tip = $(this.getTipElement())\n   const tabClass = $tip.attr('class').match(BSCLS_PREFIX_REGEX)\n   if (tabClass !== null && tabClass.length > 0) {\n    $tip.removeClass(tabClass.join(''))\n   }\n  }\n\n\n  // static\n\n  static _jQueryInterface(config) {\n   return this.each(function () {\n    let data   = $(this).data(DATA_KEY)\n    const _config = typeof config === 'object' ? config : null\n\n    if (!data && /destroy|hide/.test(config)) {\n     return\n    }\n\n    if (!data) {\n     data = new Popover(this, _config)\n     $(this).data(DATA_KEY, data)\n    }\n\n    if (typeof config === 'string') {\n     if (data[config] === undefined) {\n      throw new Error(`No method named \"${config}\"`)\n     }\n     data[config]()\n    }\n   })\n  }\n }\n\n\n /**\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  * jQuery\n  * ------------------------------------------------------------------------\n  */\n\n $.fn[NAME]       = Popover._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Popover\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n  $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n  return Popover._jQueryInterface\n }\n\n return Popover\n\n})(jQuery)\n\nexport default Popover\n"]}