G

geschaeftsordnung

Geschäftsordnung des Doktorandenkonvent Informatik am KIT